Služby

Proč vybrat pravě nás

Spolehlivost

Naše spolehlivost se opírá o kvalitní procesy a zkušený tým profesionálů, kteří jsou odhodlaní přinášet Vám nejlepší výsledky.

Bezpečnost

Bezpečnost je pro nás na prvním místě. Naši odborníci jsou tu pro Vás, aby Vám poskytli bezpečné a spolehlivé řešení Vašich potřeb.

Garance

Naše garance spočívá v poskytování nejvyšší kvality. Zvolte nás a mějte jistotu, že Vaše spokojenost je pro nás prioritou.

Přezkoušení pojistného ventilu

 • Rozebrání a posouzení skutečného stavu pojistného ventilu
 • Vyčištění vstupní a výstupní části pojistného ventilu
 • Tlaková zkouška a kontrola těsnosti pojistného ventilu na zkušební stolici
 • Kontrola otevíracího tlaku a případné seřízení pojistného ventilu na požadovaný otevírací tlak
 • Zkouška funkce a zkušebního zařízení pojistného ventilu (páka, kolečko)
 • Vystavení protokolu o nastavení otevíracího tlaku
 • Možnost zkoušení pojistných ventilů dusíkem

Oprava a seřízení pojistného ventilu

 • Rozebrání a posouzení skutečného stavu pojistného ventilu
 • Kompletní vyčištění a odstranění koroze
 • Oprava těsnicích ploch jejich vyčištěním, zabroušením
 • Obnova těsnicích ploch pomocí lapovacích přípravků
 • Kontrola a výměna těsnění (ucpávka, dělicí rovina)
 • Zpětné složení pojistného ventilu
 • Tlaková zkouška a kontrola těsnosti pojistného ventilu na zkušební stolici
 • Seřízení pojistného ventilu na požadovaný otevírací tlak
 • Zkouška funkce a zkušebního zařízení pojistného ventilu (páka, kolečko)
 • Možnost tryskání, příprava povrchu a aplikace nového nátěru
 • Vystavení protokolu o nastavení otevíracího tlaku

Oprava armatur

 • Rozebrání a posouzení skutečného stavu armatur
 • Kompletní vyčištění a odstranění koroze
 • Oprava těsnicích ploch jejich vyčištěním, zabroušením
 • Obnova těsnicích ploch pomocí lapovacích přípravků
 • Kontrola a výměna těsnění (ucpávka, dělicí rovina)
 • Zpětná montáž
 • Zkouška funkce, tlaková zkouška na zkušební stolici
 • Možnost tryskání, příprava povrchu a aplikace nového nátěru
 • Vystavení protokolu

Servis bezpečnostní a tlakové výstroje TNS dle NV č. 192/2022 Sb.

Požadavky pro činnosti na vyhrazených tlakových zařízeních

Provozovatel je, mimo jiné, povinen podle přílohy č. 1, bodu 2.10, nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, zajistit pravidelné servisní prohlídky pojistných ventilů tlakových nádob při vnitřních revizích jedenkrát za 5 let.

V případě, že nebude servis proveden, je vnitřní revize neúplná, tzn. neplatná.

2.10. Bezpečnostní a tlaková výstroj

Provozovatel musí zajistit pravidelné servisní prohlídky na bezpečnostní a tlakové výstroji (pojistné ventily, ochrany regulace, blokády, signalizace a jiné). U tlakových nádob je servisní prohlídka součástí vnitřní revize jedenkrát za 5 let; u kotlů součástí vnitřní revize minimálně jedenkrát za 2 roky.

2.10.1. Bezpečností výstroj

a) musí být spolehlivá a vhodná pro svou předpokládanou funkci se zohledněním požadavků na údržbu a zkoušení této výstroje,

b) neplní jiné funkce, kromě případů, kdy těmito dalšími funkcemi nemůže být ovlivněna její bezpečnostní funkce,

c) zajišťuje vhodnou a spolehlivou ochranu.

Pro zajištění vlastností podle písmen a) až c) se provádí zálohování bezpečnostní výstroje, automatická diagnóza vlastní funkčnosti a pravidelné přezkušování její funkce.

Při kontrole elektronických signalizací, blokád a ochran nesmí docházet k vyvolávání stavů ohrožujících bezpečnost provozu; postup kontrol musí upravit ve své původní technické dokumentaci výrobce nebo dodavatel.

Řídicí systém musí být nastaven pro tyto bezpečnostní prvky tak, aby nemohlo dojít k přenastavení nastavených bezpečnostních limitů a hodnot za běžného provozu obsluhou.

2.10.2. Zařízení omezující tlak

Zařízení omezující tlak musí být navržena tak, aby nedocházelo k trvalému překračování nejvyššího pracovního tlaku PS; případné krátkodobé zvýšení tlaku nesmí přesáhnout 10 % hodnoty nejvyššího pracovního tlaku.

2.10.3. Zařízení na kontrolu teploty

Zařízení na kontrolu teploty musí mít z bezpečnostních důvodů vhodnou dobu prodlevy v souladu s měřicí funkcí.

Zákonodárce uložil provozovatelům tuto povinnost, protože tím zajišťuje ochranu tlakových celků tlakových nádob, neboť v případě pojistného ventilu se jedná o bezpečnostní výstroj proti překročení limitních hodnot tlaku a minimalizaci rizika porušení jejich integrity.

Dále se tímto reaguje i na doporučení výrobců bezpečnostní a tlakové výstroje (pojistných ventilů), provádět jejich kontrolu v rozebraném stavu a zjišťovat stupeň jejich poškození (např. korozí, erozí, znečištěním, popřípadě dalšími vlivy) a na základě výsledků těchto kontrol provést jejich opravu, nebo výměnu pohyblivých částí, zabroušení kuželky a sedla apod. Poté musí následovat nastavení otevíracího přetlaku a písemný záznam hodnot charakterizující nastavení pojistných ventilů.

Výše uvedené nařízení vlády platí také pro elektrické, elektronické systémy spojené s bezpečností, které zajišťují např. regulaci, signalizaci, vypínání, blokování či odpouštění pracovní látky apod. Z tohoto důvodu nemůže tento právní předpis uvádět podrobný návod na provádění servisních činností, který by platil pro všechna možná bezpečnostní zařízení. V praxi je třeba se řídit pokyny výrobců, respektive dodavatelů bezpečnostní výstroje, tedy i výrobců pojistných ventilů.